Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru: ortodent.ro, precum și altor situații, așa cum sunt descrise în acest document.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de către ORTOSPEC SRL, societate română cu sediul în str. Petöfi Sandor nr. 4, et. 1, sector 1, 011406 București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1712/2013, având Cod Unic de Identificare 31214535 („Societatea” sau „Ortodent”), în calitate de Operator de date cu caracter personal.

Pentru noi, Ortodent, securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare și rezonabile în vederea asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate, precum și în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și exclusiv în scopurile specificate mai jos.

I. Date cu caracter personal prelucrate atunci când ne contactați, inclusiv prin intermediul website-ului nostru

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • date de identificare (e. nume, prenume, vârstă);
 • date de contact (e. adresă de e-mail, număr de telefon);
 • alte date pe care ni le puteți transmite utilizând formularul de efectuare a unei programări.
 • informații obținute prin utilizarea de cookie-uri.

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Atunci când ne contactați, inclusiv prin utilizarea formularelor de contact de pe website-ul Ortodent, vom colecta datele dumneavoastră de identificare și datele de contact, precum și orice alte date pe care ni le transmiteți în mod voluntar pentru a vă putea înregistra solicitările de efectuare a unei programări. Vă vom prelucra doar datele cu caracter personal necesare efectuării programării sau, după caz, înregistrării solicitării.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în acest scop are la bază executarea contractului cu dumneavoastră, în calitate de pacient al nostru, exprimat prin completarea datelor de identificare și/sau de contact în formularele de pe website sau pe care ni le oferiți în mod voluntar atunci când ne contactați, prin orice altă modalitate, în acest scop.

Când ne contactați în alte scopuri decât pentru efectuarea unei programări, vom prelucra doar acele date cu caracter personal ale dumneavoastră care sunt strict necesare pentru a vă oferi un răspuns la solicitare. În acest caz, ne întemeiem pe consimțământul dumneavoastră implicit.

De asemenea, vom prelucra date cu caracter personal pentru scopuri statistice și analitice cu privire la traficul de pe website-ul nostru prin utilizarea de cookie-uri. Mai multe informații în acest sens puteți găsi în Politica de cookie-uri.

C. Durata de stocare 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de pacient al nostru, vor fi păstrate pe durata pentru care veți avea această calitate.

În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea.

D. Persoane terțe

La datele dumneavoastră va avea acces administratorul nostru IT, pentru scopuri ce țin exclusiv de mentenanța sistemelor și aplicațiilor pe care le utilizăm. De asemenea, atunci când interacționați cu website-ul, datele dumneavoastră vor fi accesibile și pentru societatea care asigură administrarea website-ului. Cu aceștia am încheiat un acord de prelucrare de date, acționând în calitate de persoane împuternicite în relațiile cu Societatea.

Veți fi informat(ă) cu privire la orice transfer sau dezvăluire a datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul rețelelor de socializare sau prin website

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • nume ales pe rețelele de socializare;
 • date de identificare;
 • date de contact;
 • fotografii de pe rețelele sociale;
 • mesaje / comentarii de pe rețelele sociale;

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu paginile noastre pe rețelele de socializare sau cu website-ul.

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Comentariile și mesajele dumneavoastră, în calitate de utilizatori ai paginilor de rețele sociale și de website pe care Societatea are cont, precum și eventuale păreri sau testimoniale

C. Durata de stocare

Comentariile,mesajele și testimonialele dumneavoastră, precum și datele cu caracter personal cuprinse în acestea vor fi prelucrate de către Ortodent până la momentul la care dumneavoastră optați pentru ștergerea lor.

D.  Persoane terțe

La datele dumneavoastră va avea acces administratorul nostru IT, pentru scopuri ce țin exclusiv de mentenanța sistemelor și aplicațiilor pe care le utilizăm. De asemenea, atunci când interacționați cu aceste pagini, datele dumneavoastră vor fi accesibile și pentru societatile care asigură administrarea lor. Cu aceștia am încheiat un acord de prelucrare de date, acționând în calitate de persoane împuternicite în relațiile cu Societatea.Veți fi informat(ă) cu privire la orice transfer sau dezvăluire a datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

III. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul recrutării

Puteți aplica pentru o poziție în cadrul Ortodent prin e-mail sau prin depunerea în format fizic a aplicației dumneavoastră la sediul nostru.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

În scopul verificării compatibilității dumneavoastră cu postul dorit din cadrul Societății, în vederea încheierii unui contract individual de muncă cu noi, vom colecta de la dumneavoastră cel puțin următoarele date cu caracter personal:

 • datele de identificare (e. numele complet, sex, data nașterii);
 • datele de contact (g.: număr de telefon, email);
 • datele înscrise în CV-ul transmis de dumneavoastră (incluzând educație, experiență profesională, hobby-uri);
 • alte informații pe care le oferiți pe parcursul interviurilor (dacă este cazul);
 • rezultatele interviurilor și/sau ale testărilor.

Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar, raportat la momentul trimiterii candidaturii dumneavoastră, cât și ulterior, la momentul interviului și/sau al evaluării. Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideți dacă ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, desfășurarea procesului de recrutare, în lipsa anumitor date necesare acestui proces, date prelucrate în vederea evaluării și încheierii unui contract de muncă cu Societatea, nu este posibilă.

Datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră în mod verbal, prin formulare scrise, telefonic sau pe e-mail.

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectarea datelor cu caracter personal este strict limitată la ceea ce este necesar pentru scopul avut în vedere de către Societate și se va limita strict la verificarea pregătirii și a compatibilității generale în cadrul Societății și pentru postul dorit.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul menționat anterior se întemeiază pe prefigurarea încheierii contractului de muncă cu dumneavoastră.

C. Durata de stocare

Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp, pentru stabilirea acesteia luându-se în considerare momentul finalizării procesului de recrutare. Ulterior acestui moment, în cazul în care veți fi declarat(ă) respins(ă), Societatea va proceda de îndată la ștergerea datelor dumneavoastră.

D. Persoane terțe

La datele dumneavoastră va avea acces administratorul nostru IT, pentru scopuri ce țin exclusiv de mentenanța sistemelor și aplicațiilor pe care le utilizăm. Cu acesta am încheiat un acord de prelucrare de date, acționând în calitate de persoană împuternicită în relațiile cu Societatea.

IV. Date cu caracter personal ale reprezentanților ori altor persoane de contact ai clienților ori furnizorilor persoane juridice

 A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • datele dumneavoastră de identificare (e. numele complet);
 • datele dumneavoastră de contact (e. nr. de telefon, e-mail).

Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideți dacă ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, în lipsa acestora, desfășurarea raporturilor contractuale nu va fi posibilă. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră prin formulare scrise, telefonic sau pe e-mail.

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este strict limitată la ceea ce este necesar pentru scopul avut în vedere de către Societate și se va limita strict la încheierea și executarea unui contract cu societatea al cărei reprezentant sau persoană de contact sunteți. Prelucrarea datelor în scopul menționat anterior are la bază interesul nostru legitim de a asigura executarea în bune condiții a contractului.

C. Durata de stocare

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp, la stabilirea acesteia fiind luat în considerare momentul încetării raporturilor contractuale, precum și orice obligații legale existente de retenție a unor date peste această perioadă.

D. Persoane terțe

La datele dumneavoastră va avea acces administratorul nostru IT, pentru scopuri ce țin exclusiv de mentenanța sistemelor și aplicațiilor pe care le utilizăm. Cu acesta am încheiat un acord de prelucrare de date, acționând în calitate de persoană împuternicită în relațiile cu Societatea.

Veți fi informat(ă) cu privire la orice transfer sau dezvăluire a datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

Securitatea datelor cu caracter personal 

Deoarece securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal sunt foarte importante, Societatea va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la desfășurarea unor activități de prelucrare, vă puteți retrage acest consimțământ la orice moment, fapt ce va produce efecte doar pentru viitor. Retragerea consimțământului nu va afecta în niciun fel legalitatea prelucrărilor desfășurate anterior retragerii consimțământului. Ca regulă generală, retragerea consimțământului determină încetarea oricărei prelucrări a datelor cu caracter personal în legătură cu care v-ați retras consimțământul. Vom lua toate măsurile ca datele dumneavoastră să fie șterse din orice evidențe în care se regăsesc.

În orice caz, dacă prelucrarea este necesară pentru prestarea serviciilor noastre și poate fi desfășurată pe baza unui alt temei legal prevăzut de dispozițiile legale aplicabile, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră și vă vom notifica în această privință.

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 1. Dreptul de acces la date – dreptul de a obține o confirmare din partea noastră ca prelucrăm sau nu datele dumneavoastră și, în caz afirmativ, aveți dreptul de a avea acces la datele respective și la informațiile privind procesul prelucrării;
 2. Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obține corectarea sau completarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte;
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, spre exemplu, în cazul în care prelucrarea nu este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ați consimț Datele cu caracter personal a căror retenție se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – în următoarele cazuri:
  • contestați acuratețea datelor dvs. pe care le prelucrăm;
  • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea acestora, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;
  • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal pentru prelucrarea lor, însă doriți să le păstrăm pentru a le utiliza în cadrul unei acțiuni în instanță;
  • v-ați opus la prelucrare, pe perioada pentru care verificăm dacă drepturile și libertățile dvs. prevalează asupra intereselor legitime invocate de
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat de noi în mod curent și care poate fi citit automat; de asemenea, dreptul ca, la cererea , aceste date să fie transmise direct altui operator, așa cum ne veți indica.
 6. Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune, la orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, la prelucrarea datelor cu caracter personal. Atunci când vă exercitați acest drept, suntem obligați să încetăm prelucrarea datelor care vă privesc, cu excepția situației în care interesele noastre legitime prevalează asupra drepturilor și libertăților invocate de dumneavoastră.

Exercitați-vă drepturile

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta, transmițând o cerere la oricare dintre următoarele date de contact:

 • adresa noastră, str. Petöfi Sandor nr. 4, et. 1, sector 1, 011406 București;
 • adresa de e-mail office@ortodent.ro;
 • numărul de telefon:

Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul și la soluția plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp. De asemenea, puteți să vă adresați și, în mod direct, în fața instanțelor de judecată competente.

Modificări ale Notei de informare

Dacă decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publică o nouă versiune pe website-ul nostru, care o va înlocui pe aceasta.

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.